scroll top Go to Top

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝΤΟΣ

Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.) στο πλαίσιο κάλυψης των αναγκών του σε  υπηρεσίες φυσικοθεραπείας (σε εργαζόμενους, αθλητές, αθλούμενους και επισκέπτες των εγκαταστάσεων του Σ.Ε.Φ.) ζητά να συνεργαστεί με έναν (1) φυσικοθεραπευτή για οχτάωρη (8) πενθήμερη εργασία υπό καθεστώς Έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών διάρκειας ενός (1) έτους και ετήσιες μικτές αποδοχές δέκα χιλιάδων  ευρώ (10.000€) και ως ακολούθως:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία έως 65 ετών.
 2. Να έχουν Ελληνική Ιθαγένεια πλην όσων προέρχονται από Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων τους, η οποία αποδεικνύεται είτε με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (Ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ.1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας (τηλ. 2310459101 και 2103443384), είτε με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310997571-72-76), το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του ενδιαφερόμενου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.
 3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
 4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Τ.Ε. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ, Τ.Ε.  ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 2. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος.
 3. Βεβαίωση αντίστοιχου συλλόγου Αθηνών ή Πειραιώς.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακα με τη σειρά της βαθμολογίας που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια (χρόνος ανεργίας, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας κ.λ.π)

α. Τεσσάρων (4) μηνών ανεργίας                    50

β. Άνω των τεσσάρων (4) μηνών με ανώτατο όριο τους οκτώ μήνες (8), προστίθενται ανά μήνα ανεργίας                                                    10

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Άνεργος είναι ο υποψήφιος που έχει τέσσερις τουλάχιστον (4) μήνες ανεργίας. Επίσης, χρόνος ανεργίας θεωρείται και ο χρόνος παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. 

 • Αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας. 

α. Για υποψήφιο που είναι πολύτεκνος, για κάθε τέκνο                                    20

β. Για υποψήφιο που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, για κάθε τέκνο  10

 1. Αριθμός ανηλίκων τέκνων:. Για καθένα από τα δυο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα   20

β. Για το τρίτο ανήλικο τέκνο                          30

 • Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών που απαιτείται από την ανακοίνωση:

Οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δυο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό                                                100

 • Εμπειρία 

α. Για έξι (6) μήνες εμπειρίας                                                                                  40

β. Άνω των έξι (6) μηνών εμπειρίας και μέχρι πέντε (5) έτη ανά μήνα εμπειρίας                                                                                                               10       

Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψήφιων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις 4 περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 1. Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά εκ των δυο ιδιοτήτων, αποκλειόμενης της αθροιστικής βαθμολόγησης.
 2. Ως εμπειρία, νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγνωστική διαδικασία και κατά τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας.
 3. Ο πολύτεκνος βαθμολογείται με 20 μονάδες για κάθε τέκνο του και το τέκνο πολύτεκνης οικογένειας βαθμολογείται με 10 μονάδες για κάθε μέλος της οικογενείας του (δηλαδή για κάθε αδελφό του, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του).
 4. Τόσο ο πολύτεκνος, όσο και το τέκνο πολυτέκνου δικαιούνται περαιτέρω και τις μονάδες από το κριτήριο των ανηλίκων τέκνων, ήτοι 20 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα ανήλικα τέκνα και 30 μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο. Η βαθμολογία υπολογίζεται μόνο στα ζώντα μέλη της οικογένειας.
 5. Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π), για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου ή Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον στην περίπτωση αυτή οι απαιτούμενοι βάσει της πρόσκλησης τίτλοι σπουδών εμπίπτουν στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα αρμοδιότητας του “Σ.Α.Ε.Ι.”, σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ. 2 έως 12 και 11 του Π.Δ. 165/2000 (άρθρο 8 οδηγίας 89/48 του Συμβουλίου της Ε.Ε.).Η ως άνω Πράξη ή Πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Σε περίπτωση που, από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης, δεν προκύπτει το γνωστικό 5 αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη γραμματεία του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας επί της Λ. Εθνάρχου Μακαρίου, Νέο Φάληρο, Τ.Κ. 185 47, καθημερινά από τις 9.00 π.μ. έως τις 12.00 μ.μ. μέχρι και την Πέμπτη 16/03/2023    και η αποσφράγιση θα γίνει την  ιδία ημέρα και ωρα 14.00  μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με τους κυρίους Χατζηχρήστο Δημήτρη και Βέρτα Τζούλια  στους τηλεφωνικούς αριθμούς 2104893387 ΚΑΙ 2104893344. 

Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα:

 • Αίτηση – δήλωση σε ειδικό έντυπο που χορηγείται από τη γραμματεία του Σ.Ε.Φ. (επισυνάπτεται και ηλεκτρονικά).


 • Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.


 • Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους, στον οποίο να αναγράφεται αριθμητικά ο ακριβής βαθμός αυτού.


 • Φωτοαντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.


 • Φωτοαντίγραφο άδειας χρησιμοποίησης τίτλου ειδικότητας.


 • Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης συλλόγου Αθηνών ή Πειραιώς.


 • Πιστοποιητικό εργασιακής εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας όπως:

α) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης.

β) Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται επακριβώς, ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

γ) Σε ειδικές περιπτώσεις και με τυχόν δικαστική απόφαση, από την οποία να προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας.

 • Βιογραφικό σημείωμα, το οποίο συντάσσεται από τους υποψηφίους στο οποίο να αναγράφονται περιληπτικά τα προσόντα.


 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα:

α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), άπατη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ υποτροπή , συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιαδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθέριας η οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα η για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.

γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

 • Η ανεργία αποδεικνύεται με βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ. (που είναι αρμόδιος προς τούτο) η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν θα απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας.


 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα και πολυτέκνους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Σ.Ε.Φ.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ……………………………..
Αριθ. πρωτ/λου αίτησης

[συμπληρώνεται
από το φορέα ανάθεσης]

Α.    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ [συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα τα στοιχεία του φορέα στον οποίο απευθύνετε την αίτησή σας]
1.    Επωνυμία φορέα:  
2.    που εδρεύει στο νομό: 
Β.    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ [συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα τα ατομικά σας στοιχεία]
1. Επώνυμο: 2. Όνομα: 3. Όν. πατέρα:
4. Όν. μητέρας: 5. Ημ/νία γέννησης: / / 6. Φύλο: Α Γ
7. Α.Δ.Τ.: 8. Τόπος κατοικίας (πόλη, δήμος, κοινότητα):

 

(νομός):  
9. Οδός:   10. Αριθ.:   11. Τ.Κ.:  
12. Τηλέφωνο (με κωδικό):   13. Κινητό:   14. e-mail:  
Γ.    ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ [για τις ειδικότητες κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ καταγράψτε την ονομασία του τίτλου σπουδών σας (στήλη α.), το βαθμό του τίτλου αυτού είτε στη στήλη β. είτε στη στήλη γ., ανάλογα με το αν ο βαθμός είναι σε μορφή δεκαδική (π.χ., 7,54) ή κλασματική (π.χ., 18 7/10), και το έτος κτήσης του (στήλη δ.).
α/α α. ονομασία τίτλου β. βαθμός τίτλου

(σε δεκαδική μορφή)

γ. βαθμός τίτλου

(σε κλασματική μορφή)

δ. έτος
κτήσης
ακέραιος δεκαδικός ακέραιος αριθμητ. παρονομ.
1.
2.
Δ.    ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) ΠΡΟΣΟΝΤΑ [συμπληρώστε μόνο εφόσον για τις επιλογές απασχόλησης της ειδικότητάς σας απαιτούνται από την ανακοίνωση και άλλα προσόντα πέρα από τον τίτλο σπουδών (π.χ., άδεια άσκησης επαγγέλματος, γνώση ξένης γλώσσας, χειρισμός Η/Υ)]
1.    ……………………………………………………………. 4.    …………………………………………………………….
2.    ……………………………………………………………. 5.    …………………………………………………………….
3.    ……………………………………………………………. 6.    …………………………………………………………….
Ε.    ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ [δηλώστε ποιες από τις επιλογές απασχόλησης της ανακοίνωσης επιδιώκετε κατά σειρά προτίμησης (πεδίο α.) και καταγράψτε για καθεμία από τις προτιμήσεις σας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανακοίνωση, σε ποιο βαθμό εντοπιότητας εντάσσεστε (πεδίο β.), αν κατέχετε τα κύρια προσόντα επιλογής ή τυχόν επικουρικά και σε ποιο βαθμό επικουρίας (πεδίο γ.) καθώς και πόσους μήνες εμπειρίας διαθέτετε (πεδίο δ.)]
(*) ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 1η επιλογή
α. Κύρια ή επικουρικά προσόντα [αναγράψτε 1 (αν κατέχετε τα κύρια προσόντα) ή Α ή Β ή Γ κτλ. (για τον αντίστοιχο βαθμό επικουρίας)]
β. Εμπειρία [αναγράψτε τον αριθμό μηνών εμπειρίας που διαθέτετε για καθεμία από τις προτιμήσεις σας]
ΣΤ.    ΛΟΙΠΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ [συμπληρώστε με αριθμούς τα παρακάτω έξι πεδία (α. έως και στ.) εφόσον αποδεικνύετε κάποιο ή κάποια από τα αντίστοιχα κριτήρια, τα οποία μαζί με το κριτήριο του βαθμού του τίτλου σπουδών (βλ. Γ.β. ή/και Γ.γ.) και το κριτήριο της εμπειρίας (βλ. Ε.δ.) θα διαμορφώσουν τη συνολική σας βαθμολογία στον πίνακα κατάταξης· περαιτέρω επεξηγήσεις για τα βαθμολογούμενα κριτήρια (π.χ., με πόσες μονάδες βαθμολογείται καθένα από αυτά, ποιοι συνδυασμοί κριτηρίων δεν βαθμολογούνται αθροιστικά κ.ά.) περιέχονται στο Παράρτημα]
α. Χρόνος ανεργίας

        [αριθμ. μηνών]

  δ. Ανήλικα τέκνα

        [αριθμ. ανήλικων τέκνων του υποψηφίου]

 
β. Πολύτεκνος

        [αριθμ. τέκνων του πολύτεκνου υποψηφίου]

]  
γ. Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας

    [αριθμ. αδελφών του υποψηφίου μαζί με τον ίδιο]

       
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
[αριθμήστε σε εμφανές σημείο καθένα από τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τα υπόλοιπα έγγραφα που επισυνάπτετε
για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας και καταγράψτε τα εδώ, ακολουθώντας την ίδια σειρά αρίθμησης]
1. ……………………………………………………………………….. 10. ………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………….. 11. ………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………….. 12. ………………………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………………….. 13. ………………………………………………………………………….
5. ……………………………………………………………………….. 14. ………………………………………………………………………….
6. ……………………………………………………………………….. [συμπληρώνεται από το φορέα ανάθεσης]
7. ………………………………………………………………………..
8. ………………………………………………………………………..
9. ………………………………………………………………………..
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση-δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 22 του Ν. 1599/1986, δηλαδή: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», δηλώνω ότι:

 • Όλα τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή και αληθή και κατέχω όλα τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε επιδιωκόμενο κωδικό απασχόλησης, όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση και αναγράφονται στην παρούσα αίτηση. Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.
 •     Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχω (με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου) κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής· β) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε· γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή· δ) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.
 •     Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύματος της παραπάνω παραγράφου και προκειμένου για ειδικότητες βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούμαι από το κώλυμα επειδή έχω εκτίσει την ποινή μου ή επειδή έχουν αρθεί τα μέτρα ασφαλείας που μου έχουν επιβληθεί ή επειδή έχω απολυθεί υπό όρους (άρθρ. 4 παρ. 6 Ν. 2207/1994).
Ημερομηνία: ……………………… Ο/Η υποψήφι….
Ονοματεπώνυμο: ……………………………….. [υπογραφή]