scroll top Go to Top

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: : «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ και ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (NET METERING) ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Α και Β, ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΕΦ»

 • ΓΕΝΙΚΑ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Ι.Δ. «ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ» (Σ.Ε.Φ.) ενέκρινε με την αριθ. ….. θέμα .. απόφασή του, την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο τη χρήση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) και η αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων με νέα, χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης με χρήση λαμπτήρων led στους δύο χώρους στάθμευσης (Α και Β) Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις οδηγούν σε ενεργειακή αναβάθμιση των συγκεκριμένων χώρων και επιλέχθηκαν με βάση τις ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις των συγκεκριμένων χρήσεων με ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος. 

 • ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Στα πλαίσια διερεύνησης από το ΔΣ. του ΣΕΦ του δυνητικού ενδιαφέροντος συμμετοχής φυσικών και νομικών προσώπων του ιδιωτικού ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για την σημαντική εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων, μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων και ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου, με ειδικότερο ενεργειακό αποτέλεσμα και στόχο τη μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας. 

Συγκεκριμένα τα οφέλη είναι:

 • Εξοικονόμηση στο λογαριασμό ρεύματος.
 • Απεξάρτηση από την τιμολογιακή πολιτική και από τις ενδεχόμενες αυξήσεις στο ρεύμα.
 • Ενεργειακή αναβάθμιση μετατρέποντας τους χώρους στάθμευσης σε «πράσινους» για μικρές έως πολύ μεγάλες καταναλώσεις.
 • Αύξηση της αξίας του ακινήτου.
 • Επένδυση με σίγουρη απόδοση χρημάτων σε μικρό χρονικό διάστημα.
 • Ελάχιστο κόστος συντήρησης και αθόρυβη λειτουργία.
 • Μείωση περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.
 • Μείωση εκπομπών CO2.

Για τον λόγο αυτό δημοσιεύεται η παρούσα ενημερωτική, μη δεσμευτική πρόσκληση. Επισημαίνεται πως η παρούσα Ενημερωτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Επενδυτικού Ενδιαφέροντος δεν είναι δεσμευτική για τους ενδιαφερόμενους ή το ΣΕΦ και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση μέρος διαγωνιστικής διαδικασίας. Με βάση τα αποτελέσματά της, το ΔΣ του ΣΕΦ θα κρίνει εάν και πώς θα προχωρήσει στις διαδικασίες διαγωνισμού, σύμφωνα με το νόμο. 

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το ΔΣ του ΣΕΦ επιδιώκει με το παρόν έργο: 

 • Εξοικονόμηση στο λογαριασμό ρεύματος.
 • Απεξάρτηση από την τιμολογιακή πολιτική και από τις ενδεχόμενες αυξήσεις στο ρεύμα.
 • Ενεργειακή αναβάθμιση μετατρέποντας τους χώρους στάθμευσης σε «πράσινους» για μικρές έως πολύ μεγάλες καταναλώσεις.
 • Αύξηση της αξίας του ακινήτου.
 • Επένδυση με σίγουρη απόδοση χρημάτων σε μικρό χρονικό διάστημα.
 • Ελάχιστο κόστος συντήρησης και αθόρυβη λειτουργία.
 • Μείωση περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.
 • Μείωση εκπομπών CO2.

 

  Η διαχείριση θα πρέπει να γίνει από ενδιαφερόμενο με εξειδίκευση και εμπειρία στο αντικείμενο του έργου.

 Βασικοί όροι της σύμβασης: 

Το ΣΕΦ θα παραχωρήσει το χώρο, με τους παρακάτω βασικούς όρους: 

Ο ενδιαφερόμενος θα αναλάβει, με δική του ευθύνη και δικούς του πόρους την κατασκευή, διαχείριση και τη συντήρηση των χώρων και των κατασκευών. 

Ο ενδιαφερόμενος θα αναλάβει, με δική του ευθύνη την έκδοση της απαιτούμενης άδειας λειτουργίας για τον χώρο, την οργάνωση και τη λειτουργία του 

Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να καταβάλλει στο ΣΕΦ τακτικά και χωρίς καθυστερήσεις την ενεργειακή αντιπαροχή που θα συμφωνηθεί και οποιαδήποτε άλλη οικονομική επιβάρυνση.

Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ασφαλίζει τους χώρους και τον εξοπλισμό καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης σε αξιόχρεη ασφαλιστική εταιρία κατά παντός κινδύνου (πυρκαγιά, κλοπή, και ό,τι άλλο απαιτεί η σχετική νομοθεσία). 

Οι περιβαλλοντικοί όροι για τη δημιουργία των εγκαταστάσεων, εγκρίνονται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4014/2011 (Α΄209), ύστερα από την υποβολή και την αξιολόγηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

Οι προβλεπόμενες εγκρίσεις και άδειες για την πραγματοποίηση του έργου, εκδίδονται πριν την αδειοδότηση και υλοποίηση των συνοδών τεχνικών έργων, η ολοκλήρωση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας λειτουργίας. 

Σκοπός της παρούσας είναι οι ενδιαφερόμενοι να διαμορφώσουν τις προτάσεις τους με θέματα την κατασκευή, οργάνωση του χώρου και τον τρόπο εκμετάλλευσης αυτού. 

 • ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

H παρούσα ενημερωτική, μη δεσμευτική πρόσκληση, απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ο κάθε ενδιαφερόμενος:

 1. Δεσμεύεται να αναλάβει και να καταβάλλει την συνολική δαπάνη κατασκευής του έργου και των απαραίτητων συνοδευτικών χώρων, είτε από ίδια κεφάλαια είτε από άλλους πόρους ή από δωρεές ή χορηγίες τρίτων, δίχως, όμως, να έχει την  δυνατότητα παροχής εμπράγματης ή άλλης ασφάλειας επί του εισφερόμενου ακινήτου προς τρίτους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ΣΕΦ και της ΓΓΑ.
 2. Αναλαμβάνει την συνολική ευθύνη διοίκησης και διαχείρισης του έργου και του συνόλου των δαπανών λειτουργίας του, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που θα συνταχθούν με το ΣΕΦ, 

Το ΔΣ του ΣΕΦ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προτάσεις τους, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη κατά την τελική διαμόρφωση της απόφασης. 

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Οι ενδεικτικές, μη δεσμευτικές προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα πρέπει να περιλαμβάνουν: 

− Πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου (επιχείρησης ή επιχειρηματικού σχήματος): επωνυμία, νομική μορφή, στοιχεία επικοινωνίας, υπεύθυνο επικοινωνίας, ιστοσελίδα, κλπ.) 

− Στοιχεία για την εμπειρία του ενδιαφερόμενου με το αντικείμενο δραστηριότητας. 

− Κάθε επιπρόσθετη πληροφορία σχετική με την πρόταση, κατά την κρίση του ενδιαφερόμενου. 

Το ΔΣ του ΣΕΦ έχει το δικαίωμα να ανακοινώσει τις επωνυμίες των ενδιαφερομένων που κατέθεσαν προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 • ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

Το ΣΕΦ. για την προετοιμασία των ενδιαφερόμενων, διαθέτει σε αυτούς τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του χώρου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την ανωτέρω από τα γραφεία του ΣΕΦ, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν με τεχνικούς συμβούλους, τον προς εκμίσθωση χώρο, κατόπιν επικοινωνίας με το ΣΕΦ. 

 

 1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Οι προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αποστέλλονται μέχρι την 15.2.2023 ώρα 15.00 στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: mgsecretary@sef-stadium.gr

8.Επισημαίνεται προς ενημέρωση των ενδιαφερόντων ότι αποκλείεται από τη συμμετοχή στην διαδικασία σύναψης της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των περιπτώσεων των χωρίων 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 καθώς επίσης εάν έχει επιβληθεί σε βάρος του η κύρωση του οριζοντίου αποκλεισμού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 74 του Ν.4412/2016. Τα δικαιολογητικά περί της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παρούσας παραγράφου, προσκομίζονται πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.