Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 4893435 (08.00-14.30) και +30 210 4893352 (14.30-08.00)

Το ΣΕΦ

H Διοίκηση του ΣΕΦ..

Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας αποτελεί ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) και είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου..

Την Διοίκησή του ασκεί επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που διορίζεται από τον εκάστοτε Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η σημερινή διοίκηση, που διορίστηκε στις 9/5/2018  είναι η παρακάτω:

 

 Πρόεδρος Λύτρας Νικόλαος
 Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνου Παναγιώτης
 Γραμματέας Στρατής Ανδρέας 
 Μέλη Μακριδάκη Δέσποινα
  Καββαδά Εμμανουέλα
  Παπαδόπουλος Κων/νος
  Νίκου Σπυριδούλα
 Συντονιστής Διευθυντής Δημόπουλος Γεώργιος
 Αναπληρωτής Συντονιστής Διευθυντής  

 

(Αποφ. 3/1477/ΔΕΠ- ΦΕΚ 313/ΥΟΔΔ/27.06.2017) 

(Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/237058/13370/2889)

(Απόφ. 2/56315/ΔΕΠ- ΦΕΚ 70/ΥΟΔΔ/9.2.2018)

(Αποφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔΕΦ/198711/7924/1165/88